Uitvaartvereniging De Laatste Eer

 
 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar wens verzorgde uitvaart, maar ook voor niet leden kunnen wij de uitvaart verzorgen. De vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, welke op haar beurt is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus. Een sterfgeval is op zich al triest genoeg en mag geen bron van winstbejag worden, vinden wij.
 
Veel mensen zijn lid van onze vereniging (ruim 500) met actieve vrijwilligers achter de schermen. Wij werken zonder winstoogmerk.  
 
Het Bestuur:  
Voorzitter:           dhr. J ten Berge                        telefoon: 0561 - 441544  
Penningmeester:  dhr. G Sloot                              telefoon: 0561 - 441292   
Secretaris:           mevr. H. Elsinga                       telefoon: 0561 - 475966  
Leden:                mevr. H Elsinga en dhr. F Vonk  
 
Contributie/verenigingsvergoeding:
De contributie wordt bewust laag gehouden € 16,- per lid. Kinderen van gezinsleden zijn zelfs gratis lid tot 18 jaar (mits aangemeld en beide ouders lid zijn).
De vereniging kent voor haar leden een ledenvergoeding. Deze wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Nabestaanden van een lid van
’De Laatste Eer’ te Steggerda e.o die gebruikmaken van de uitvaartverzorger van de vereniging, fa. Kiers, ontvangen een korting op de nota van € 700,-.
 
U heeft recht op het vergoedingsbedrag, mits de uitvaart door bovengenoemde wordt verzorgd. Leden van onze vereniging betalen een aanmerkelijk lager tarief voor de kosten van de uitvaartverzorger. Maakt men gebruik van een andere uitvaartverzorger, komt men alleen in aanmerking voor de verenigingsvergoeding wanneer men het bestuur direct in kennis stelt.  
 
Bij overlijden:  
Bij een thuisoverlijden, waarschuw eerst de huisarts. Nadat de huisarts is geweest, kunt u contact opnemen met
Uitvaartverzorging Kiers telefoon: 0521 - 381790. 
 
Houdt de volgende bescheiden bij de hand:  
- verzekeringspapieren;
- trouwboekje;
- eventuele wilsbeschikking;
- eventueel een donorcodicil.
 
Voor zaken zoals aanmelden van nieuwe leden, geboorten en verhuizingen, en andere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging, mevrouw H. Elsinga, telefoon: 0561 - 475966

 


Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 7 maart 2019. Aanvang 20.00 uur in Zaal "De Landerije”.   

          Agenda 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen
  4. Verslag Penningmeester
  5. Verslag Kascommissie
  6. Bestuursverkiezing; kandidaat: Thijs Waldus Tegenkandidaten voor aanvang van de vergadering indienen bij het bestuur.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting   
 
                                 Uitvaartverzorger voor de vereniging  
 
                           Uitvaartverzorging Kiers: Tel: 0521 – 381790 
 
Of: Aanspreekpunt verenigingszaken dhr. J ten Berge Tel; 0561 – 441544 / 06 5387 1825
Wordt zonder overleg met het bestuur geen gebruik gemaakt van bovenstaande uitvaartverzorger dan vervalt de ledenkorting.
De contributie bedraagt voor personen van 18 jaar en ouder € 16.= per jaar, kinderen tot 18 jaar zijn bij het gezinslidmaatschap inbegrepen.    
                                                   
 Oproep

Ouders meld uw kinderen aan bij de vereniging.
Misschien is het een goede suggestie om een geboortekaartje naar de administratie van de vereniging te sturen.
Dhr. G. Sloot Pepergaweg 52 8395 PD STEGGERDA.

U wordt verzocht de contributie vóór 31 maart over te maken op rekeningnummer NL75RABO 0149 1909 13.
Automatische incasso’s worden omstreeks 31 maart afgeschreven.
Helaas zijn wij genoodzaakt € 3.50 administratiekosten in rekening te brengen bij een herinnering. 
 
Het bestuur Mevr. H. Elsinga secretaris