Uitvaartvereniging De Laatste Eer

 
 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar wens verzorgde uitvaart, maar ook voor niet leden kunnen wij de uitvaart verzorgen. De vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, welke op haar beurt is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus. Een sterfgeval is op zich al triest genoeg en mag geen bron van winstbejag worden, vinden wij.
 
Veel mensen zijn lid van onze vereniging (ruim 500) met actieve vrijwilligers achter de schermen. Wij werken zonder winstoogmerk.  
 
Het Bestuur:  
Voorzitter:           dhr. J ten Berge                        telefoon: 0561 - 441544  
Penningmeester:  dhr. G Sloot                              telefoon: 0561 - 441292   
Secretaris:           mevr. H. Elsinga                       telefoon: 0561 - 475966  
Leden:                mevr. H Elsinga en dhr. F Vonk  
 
Contributie/verenigingsvergoeding:
De contributie wordt bewust laag gehouden € 16,- per lid. Kinderen van gezinsleden zijn zelfs gratis lid tot 18 jaar (mits aangemeld en beide ouders lid zijn).
De vereniging kent voor haar leden een ledenvergoeding. Deze wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Nabestaanden van een lid van
’De Laatste Eer’ te Steggerda e.o die gebruikmaken van de uitvaartverzorger van de vereniging, fa. Kiers, ontvangen een korting op de nota van € 700,-.
 
U heeft recht op het vergoedingsbedrag, mits de uitvaart door bovengenoemde wordt verzorgd. Leden van onze vereniging betalen een aanmerkelijk lager tarief voor de kosten van de uitvaartverzorger. Maakt men gebruik van een andere uitvaartverzorger, komt men alleen in aanmerking voor de verenigingsvergoeding wanneer men het bestuur direct in kennis stelt.  
 
Bij overlijden:  
Bij een thuisoverlijden, waarschuw eerst de huisarts. Nadat de huisarts is geweest, kunt u contact opnemen met
Uitvaartverzorging Kiers telefoon: 0521 - 381790. 
 
Houdt de volgende bescheiden bij de hand:  
- verzekeringspapieren;
- trouwboekje;
- eventuele wilsbeschikking;
- eventueel een donorcodicil.
 
Voor zaken zoals aanmelden van nieuwe leden, geboorten en verhuizingen, en andere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging, mevrouw H. Elsinga, telefoon: 0561 - 475966

 


Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenledenvergaderingop donderdag 8 maart 2018. 

Aanvang 20.00 uur in Zaal ''De Landerije''.

 • Agenda 
 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen
 • Verslag Penningmeester
 • Verslag Kascommissie.
 • Benoeming Kascommissie
 • Bestuursverkiezingen
  Aftredend en herkiesbaar: dhr R Bosma.
  Tegenkandidaten voor aanvang van de vergadering indienen bij het bestuur.
 • Pauze
 • Cluster Vergaderingen.
 • Geen contributie via de Euro-incasso, voorstel dan contributieverhoging invoeren.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.             

 

                    Uitvaarverzorger voor de vereniging

                                     Uitvaartverzorging  Kiers: Tel: 0521-381790