Jaarverslagen Dorpsbelang Steggerda

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda 16 maart 2016

Afwezig met kennisgeving: Janita ten Berge, Gerard Sloot, Theun Stoker, Jack Jongbloed en Klaas Hallema  (beiden gem. Weststellingwerf) 
 
1. Opening
Jan Hornstra opent de vergadering en heet iedereen welkom in de nieuwe vergaderlocatie i.v.m. de sluiting van café ’t Steckie. Een speciaal woord van welkom voor Johan Hielkema, die over het snel internet buitengebieden gaat vertellen, en voor Geert Lanting, die een presentatie gaat geven over het gebied De Linde tot De Eese. Ook welkom voor enkele raadsleden van politieke partijen. Jan Hornstra noemt de afmeldingen op. Vervolgens haakt hij in op de gemeentegrenzen. Ook Radio Fryslân is hiervoor geweest. Eerste gedachte is om aan te sluiten bij Ooststellingwerf, maar laten we het gewoon bij Weststellingwerf houden. 
 
Johan Hielkema geeft uitleg over snel internet in de buitengebieden. Er zijn 6 startup projecten in een buitengebied. Eerst moet er worden proefgedraaid en een loket opstarten met hulp van de Provincie. Het internetgebruik groeit alleen maar. Bedrijven, scholen, horeca, onderwijs en thuis. Kosten in buitengebied? Afhankelijk van de bezettingsgraad. Provincie: Open netwerk, meerdere aanbieders. Vanuit zaal: het is eigenlijk een nutsvoorziening, dus moet het Rijk bijdragen. De Provincie draagt wel bij. Kijk op www.friesland.opglas.nl en meld je aan. 70% van het witte gebied is nodig.
 
2. Notulen jaarvergadering 2015
Jan geeft aan dat de notulen terug te vinden zijn op de website. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Mededelingen/ingekomen stukken
-  NL-Doet dagen zijn geweest op 11 en 12 maart. Er is een voetpad aangelegd op het sportveld en er zijn bomen gekapt en er is gesnoeid. Iedereen nogmaals dank voor de inzet;
- De glasbak staat naast de gymzaal, tegenover De Triangel. Graag hiervan gebruik maken, want anders wordt deze elders geplaatst;
- De bloemencommissie heeft voorgesteld om de bermen op te fleuren met bloembollen; dit samen met de scholen. Vanuit de gemeente vindt men dit een goed idee met het oog op de eikenprocessierups. Dus even afwachten tot nader actie vanuit de gemeente;
- De website is weer online;
- De opkomst bij de dorpskwis was een beetje tegenvallend. Volgend jaar 50-ste keer;
- Het bermonderhoud wordt even toegelicht door Jan Hornstra. Er wordt maar 1x per jaar gemaaid, wat toch gevaarlijke situaties voor o.a. schoolgaande kinderen oplevert. Jammer dat de heren Jack Jongbloed en Klaas Hallema niet aanwezig zijn. In het algemeen slecht bermonderhoud. Ook het slootgoed opruimen was dit jaar een puinhoop. Anton Mulder: er waren wel passeerhaven bij buitenwegen tijdens renovatie dorp.
Gertrud van Leeuwen (Groen Links): wat verwacht DB Steggerda? Jan H.: Bermmaaien is een pré.
In Wolvega wordt wel geschoffeld iedere maand. De verkeersveiligheid moet in acht worden genomen. Passeerhavens op de Vaartweg.
Gertrud van L.: De reden dat niet vaker gemaaid wordt is bezuiniging.  
 
4. Jaaroverzicht 2015
Dit komt in de dorpskrant van maart a.s. te staan. 
 
5. Financieel verslag
Er zijn geen vragen en opmerkingen over het financieel verslag. 
 
6. Verslag kascommissie
De heer Knip is aanwezig van de kascommissie en verleent decharge. 
 
7. Benoeming kascommissie
De heer Gerard Sloot treedt af als kascommissielid. De heer Knip gaat nog een jaar door en de heer Schreuder komt nieuw in de kascommissie. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Martin Rotink is aftredend en niet herkiesbaar. Jan Hornstra dankt Martin voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. Veel plezier, ook samen gehad en Martin had goede kennis van zaken. Hij krijgt een bloemetje + een gevulde mand aangeboden. Martin bedankt ook het Dorpsbelang voor de samenwerking. Het ontbreekt hem aan de tijd om hier goed mee door te gaan, vandaar zijn besluit. Henrico Timmer is kandidaat en wordt unaniem gekozen. Wilma Olde Bijvanck is aftredend en herkiesbaar. Wilma zit namens de feestcommissie in DB en blijft weer voor een periode van drie jaar.  
 
9. Pauze 
Na de pauze houdt de heer Geert Lantinga zijn presentatie over het gebied van De Linde tot De Eese. Dit gaat grotendeels van hoe het vroeger is geweest. Ook enkele plaatjes uit het heden laat hij zien. Een zeer boeiend verhaal met toch heel mooie plaatjes uit Steggerda en omgeving.  
 
10. Rondvraag 
- Anton Mulder: WhatsApp vanuit Dorpsbelang een avond georganiseerd. Hoe nu verder? Dit moeten nu de buurten zelf regelen;
- De heer Stegenga: hoe komt het met de boekenstek? Er zijn 1 á 2 vaste "klanten”. Eerst doorgaan of dezelfde voet. Wordt vervolgd in bestuur Dorpsbelang; 
- Dominicus de Vries: in de winterperiode zijn sommige hondenuitlaters slecht te zien. Ze kunnen beter een veiligheidshesje aandoen. Voorgesteld wordt om dit voor de winterperiode in de dorpskrant te vermelden;
- Joachim Westenbroek: Dorpsfeest heeft geen nabespreking gehouden. Waarom niet? Wilma geeft aan dat er zeer weinig animo voor is.
Joachim W.: misschien optie om samen met Dorpsbelang avond te organiseren. Het is geen optie om dit in maart te doen. En er is weinig interesse. Wilma neemt het nog eens mee naar de feestcommissie;
- Joachim Westenbroek: er staan routepaaltjes in het bos. Deze zijn van wandelknooppunten. 
 
11. Sluiting 
Om 22:40 uur sluit Jan Hornstra de vergadering en bedankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid.